โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด อบต.บ้านแท่น ครั้งที่ 4  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จัดโครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นปัญหาที่กระทบและส่งผลต่อตนเอง และสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนพฤติกรรมเบี่ยงเบนอันเป็นภัยคุกคามต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคต เป็นเป้าหมายสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสติดนั้น ทั้งทางนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มุ่งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วยังส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งโดยมุ่งเน้นการเล่นกีฬา เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และลด ละ เลิกยาเสพติด และเป็นกิจกรรมบำบัดอย่างหนึ่ง จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 14.24 น. โดย คุณสายฝน ถือศักดิ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย